گذر از خود

و توکل علی الحی الذی لایموت

نوشته های پیشین